Lệnh cần thiết và auto nhặt đồ

Ngày đăng: 22/10/2019 | Chuyên mục: Hướng dẫn


+ Lệnh Rest in game: /Reset auto

+ Lệnh cộng điểm : /addstr /addagi /addvit /addene /addcmd

Tẩy point: /taydiem

Tẩy point master : /taymaster

Xóa tội : /pkclear

Xóa đồ hòm cá nhân: /xoadorac

+ Auto nhặt đồ cần thiết: 

L ng V : Lông Vũ

Condor: Linh hồn Condor

Wcoin: Item Wcoin 

Jewel : Ngọc Custom