Update ngọc drop và tỷ lệ thành công

Ngày đăng: 28/10/2019 | Chuyên mục: Tin Tức


Mở bán Wing 3 = Zen ơ shop bar loren

Mở Drop Item Wcoin khi train quái và các Boss, Box kundun

Mở Drop Ngọc Custom: Level, Option, Luck, Exl

Mở Đập Ngọc Exl vào Wing ( tỷ lệ ngọc exl 30%)